ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής συνεδρίασαν και διαπίστωσαν ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, εισήγαγαν τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας και το σύστημα « Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» εξήγαγε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, τα οποία έχουν ως ακολούθως:
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων : 8……………………………………………………………………………………..
Ο αριθμός των ψηφισάντων : 8………………………………………………………………………………………………………….