ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Στην Κοζάνη σήμερα την 04-02-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή του Τμήματος Επικοινωνίας και Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Προκήρυξη 3355/14-01-2022 (ΑΔΑ: Ω54Κ469Β7Κ-ΣΜ6), που έχει ορισθεί και έχει ενημερωθεί με το αριθμ. πρωτ. 3646/01-02- 2022 (ΑΔΑ:ΩΔΛΖ469Β7Κ-9ΤΨ) έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας