Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών φοιτούν 552 φοιτητές με μέσο όρο εισακτέων ανά έτος τους 150. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 544/1989, το άρθρο 5 του Π.Δ. 99/1993 και στα πλαίσια της αποστολής του Πανεπιστημίου (άρθρο 1 του Ν. 1268/1982) το Τμήμα έχει ως αποστολή:

 • να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
 • να παρέχει στους/στις πτυχιούχους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,
 • να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής,
 • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων, και
 • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση.

Το τμήμα χορηγεί πτυχίο, το οποίο παρέχει στους/στις κατόχους τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε νηπιαγωγεία.

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Ν.

 

Με το ΦΕΚ αριθ. 801/4-6-2004 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν.2083/1992, εγκρίθηκε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών το οποίο λειτουργεί από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το Π.Μ.Σ του τμήματος Νηπιαγωγών στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων- ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα:

 

 A. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε πέντε κατευθύνσεις:

 1. Στη Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα με αναγραφή κατεύθυνσης
 2. Στις Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές δομές και πρακτικές) με αναγραφή κατεύθυνσης
 3. Στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα με αναγραφή κατεύθυνσης
 4. Στις Ψυχολογικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις της Διαφορετικότητας με αναγραφή κατεύθυνσης
 5. Στη Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση με αναγραφή κατεύθυνσης

B. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Δημιουργική Γραφή

Γ. Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στη Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής
 • Διδακτορικό Δίπλωμα