Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης φοιτούν 584 φοιτητές με μέσο όρο εισακτέων ανά έτος τους 150. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 544/1989, το άρθρο 5 του Π.Δ. 99/1993 και στα πλαίσια της αποστολής του Πανεπιστημίου (άρθρο 1 του Ν. 1268/1982) το Τμήμα έχει ως αποστολή:

  • να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
  • να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,
  • να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής,
  • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων, και
  • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του λαού.

Το τμήμα χορηγεί πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε.

Aπό το ακαδημαϊκό έτος 1995/96, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ 482/31-5-95) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 14 του νόμου 2083/92, άρχισε να λειτουργεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα αποβλέπει στην κατάρτιση επιστημόνων - ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και στην αξιοποίησή τους σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία τα οποία συνδέονται με την οικογένεια και το σχολείο καθώς και με εξωοικογενειακές και εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα δηλαδή προς την ερευνητική του αποστολή αποβλέπει στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής
  • Διδακτορικό Δίπλωμα