Πληροφορίες - οδηγίες συγγραφής

Αγαπητέ-ή σύνεδρε,
 
Η οργανωτική επιτροπή του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» σας ευχαριστεί για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση να συμμετάσχετε στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Φλώρινας κατά το διάστημα 28-30 Νοεμβρίου 2014.
Η συμμετοχή πολλών συνέδρων, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, επιβάλλει να διευθετηθεί έγκαιρα μια σειρά ζητημάτων, που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή διοργάνωση του συνεδρίου μας.
Η οργανωτική επιτροπή εφιστά την προσοχή σας στα ακόλουθα:

 
Διαμονή – Μετακίνηση:
Σας προτρέπουμε να προχωρήσετε το συντομότερο δυνατό στην κράτηση δωματίων και εισιτηρίων. Σε συνεννόηση με τα ξενοδοχεία της πόλης, έχουμε εξασφαλίσει ειδικές προνομιακές τιμές για τους συνέδρους μας, οπότε είναι σκόπιμο να τονίσετε αυτή την ιδιότητα κατά τη διαδικασία κράτησης. Πληροφορίες για τη μετακίνηση, τη διαμονή σας κ.λπ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος www.pee.gr και στην ιστοσελίδα της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: http://www.edu.uowm.gr/site/tags/synedrio

 
Οδηγίες για την παρουσίαση των εισηγήσεων:
  • Ο χρόνος που θα διατεθεί για την κάθε ανακοίνωση δε θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
  • Τα Θεματικά Συμπόσια οργανώνονται από έναν Πρόεδρο και περιλαμβάνουν 4-5 εισηγήσεις και ένα Συζητητή. Ο Πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να είναι παράλληλα και ομιλητής, έχει την ευθύνη συντονισμού του Συμποσίου.
  • Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σε συνάρτηση με τη θεματική ενότητα στην οποία εμπίπτουν. Αυτό σημαίνει πως ο συγγραφέας θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από το poster, κατά τη διάρκεια συζήτησης της θεματικής ενότητας. Το μέγεθος της αναρτημένης ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 0.80 cm x 1.20 cm (κάθετο) και να είναι ευανάγνωστο από απόσταση 2 μέτρων.
  • Όλες οι αίθουσες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες του συνεδρίου είναι εξοπλισμένες με βιντεοπροβολείς και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Το οριστικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθεί από την οργανωτική επιτροπή στα τέλη Οκτωβρίου 2014, θα αποσταλεί στις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις και παράλληλα θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
 
Οδηγίες για την υποβολή των εισηγήσεων και τη μορφή των κειμένων
Ι. Υποβολή εισηγήσεων
Όλες οι εισηγήσεις μπορούν να υποβληθούν για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Η υποβολή των εισηγήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση synedrio9@uowm.gr. Θα πρέπει να στείλετε το τελικό κείμενο της εισήγησής σας έως τις 20 Νοεμβρίου 2014.
ΙΙ. Οδηγίες για τη συγγραφή των τελικών εργασιών
Το τελικό γραπτό κείμενο της ανακοίνωσης δε θα υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης). Η διαμόρφωση της σελίδας θα είναι σε Α4, με περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5,3 εκ. επάνω και κάτω. Γραμματοσειρά Times New Roman, με μονό διάστημα. Ο τίτλος και το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένα, ενώ το/α ονοματεπώνυμο/α του/των συγγραφέα/ων, θα είναι στοιχισμένο/α δεξιά.
Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχονται κατά σειρά:
1. Ο τίτλος της εργασίας (Γράμματα Τίτλου και Bold, μεγέθους 14΄).
2. Μία κενή γραμμή.
3. Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων (πρώτα όνομα, μετά επώνυμο), στοιχεία Italic, μεγέθους 14΄.
Μετά από δύο κενές γραμμές ακολουθεί περίληψη της εργασίας στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα, το πολύ 10 σειρές (στοιχεία μεγέθους 12΄).
Μετά από δύο κενές γραμμές ακολουθεί το κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12΄, πλήρως στοιχισμένα).
1. Στην πρώτη γραμμή κάθε παραγράφου θα υπάρχει εσοχή (1,27 εκ.)
2. Αν υπάρχουν κεφάλαια και υποκεφάλαια στην εργασία, α) αυτά αριθμούνται με τη μορφή: 1.0, 1.1, 1.2 ….2.0, 2.1. κ.λπ., β) ο τίτλος κεφαλαίου γράφεται με τη μορφή επικεφαλίδας 2 (αριστερά, χωρίς εσοχή, κεφαλαία έντονα, 12 pt) και ο τίτλος υποκεφαλαίου με τη μορφή επικεφαλίδας 3 (αριστερά, μικρά έντονα, 12 pt).
3. Αν υπάρχουν εικόνες ή πίνακες και γραφήματα, πρέπει να είναι ενταγμένα στο κείμενο με τις λεζάντες τους.
4. Δε θα υπάρχει σελιδαρίθμηση του κειμένου.
Μετά από δύο κενές γραμμές ακολουθεί Βιβλιογραφικός πίνακας.
Μετά από δύο κενές γραμμές ακολουθούν τα πλήρη στoιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση με Τ.Κ., τηλέφωνο, Fax και e-mail).
Σύστημα αναφορών – βιβλιογραφία
Οι παραπομπές θα παρατίθενται στο κείμενο (π.χ. Bernstein, 1975: 78-85) και οι τυχόν σημειώσεις/ διευκρινίσεις κ.λπ. θα είναι υποσελίδιες.
Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών:
Βιβλίο
Bernstein, B. (1975). Clαss, codes αnd control: the process in educαtion. London: RKP.
Κεφάλαιο σε βιβλίο
Bernstein, B. (1979). School cannot compensate for society, In R. CoIeman (Ed.), School αnd Society. London: RKP.
Άρθρο σε περιοδικό
Bemstein B. (1995). Code theory and its positioning: a case study in misrecognition British Journαl of Sociology of Educαtion, 16(1), 3-19.
Εργασίες χωρίς τις προαναφερόμενες προδιαγραφές δε θα γίνουν δεκτές για δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου.

 
Επανυποβολή περιλήψεων
Σε περίπτωση που οι κριτές πρότειναν κάποιες διορθώσεις στην περίληψή σας, αυτές σας έχουν κοινοποιηθεί με συνημμένο αρχείο στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο σας γνωστοποιούμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πρότασής σας. Σας παρακαλούμε θερμά να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις και, με βάση αυτές, να υποβάλετε εκ νέου την περίληψή σας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου (synedrio9@uowm.gr), καθώς αυτές θα περιληφθούν στο βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου που πρόκειται να εκδοθεί.

 
Εγγραφή στο συνέδριο
Η συμμετοχή με ανακοίνωση στο Συνέδριο έχει οριστεί στο ποσό των 50 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του Συνεδρίου, τα Πρακτικά του Συνεδρίου, το επίσημο δείπνο και καφές κατά τα διαλείμματα.
Η συμμετοχή για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και εκπαιδευτικούς έχει οριστεί στο ποσό των 25 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του Συνεδρίου, τα Πρακτικά του Συνεδρίου, το επίσημο δείπνο και καφές κατά τα διαλείμματα.
Η καταβολή από όλους τους εισηγητές κάθε ανακοίνωσης του χρηματικού ποσού για την εγγραφή στο συνέδριο είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενταχθεί η εισήγησή τους στο πρόγραμμα και το κείμενο δημοσίευσης στα πρακτικά του συνεδρίου. Παρακαλούνται οι σύνεδροι να καταβάλουν το ποσό συμμετοχής που τους αναλογεί για το συνέδριο μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2014, με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού 121/780825-95. Είναι χρήσιμο κατά την κατάθεση του ποσού να καταγραφεί το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και ο λόγος κατάθεσης του ποσού (Συμμετοχή στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα»). Επίσης κατά την παραλαβή της απόδειξης από τη γραμματεία του συνεδρίου καλό είναι να προσκομίζεται και το απόκομμα της τραπεζικής συναλλαγής.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail της γραμματείας του συνεδρίου synedrio9@uowm.gr
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας σε μια σειρά θεμάτων, τα οποία θα διασφαλίσουν τη δημιουργική και ευχάριστη συνύπαρξη όλων μας κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου.

 
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Η Πρόεδρός της
Βασιλική Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
30 Σεπτεμβρίου 2014 Επανυποβολή περιλήψεων (σε περίπτωση που προτείνονται διορθώσεις)
20 Οκτωβρίου 2014 Εγγραφή στο Συνέδριο
30 Οκτωβρίου 2014 Ανακοίνωση οριστικού προγράμματος
20 Νοεμβρίου 2014 Ηλεκτρονική υποβολή του γραπτού κειμένου των εισηγήσεων