Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

logo_1.jpg

CRITHINKEDU’: ένα Πρόγραμμα ERASMUS+ στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναπτύσσεται το σχέδιο ερευνητικής δράσης με τίτλο «Η Κριτική Σκέψη στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (‘Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula’ – CRITHINKEDU). Βασίζεται στην εμπειρία Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και στο διαρκές ενδιαφέρον τους για τη βελτίωση της μάθησης στα πανεπιστήμια και σε ποικίλους τομείς, οι οποίοι συγκλίνουν σε μια κοινή ανάγκη: πώς είναι δυνατό να υποστηριχτεί καλύτερα η ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης (ΚΣ), σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές προκλήσεις.

Το CRITHINKEDU θα δημιουργήσει ευκαιρία για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των σχετικών φορέων σε έναν κοινό τόπο συνάντησης των βιομηχανιών με τα πανεπιστήμια, όπου θα καταβάλλεται διαρκώς προσπάθεια για την ευθυγράμμιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις προκλήσεις του πραγματικού κόσμου. Θα επιτρέψει επίσης την εφαρμογή ενός μοντέλου για τη διδασκαλία της CT και για ανάλογες μαθησιακές δραστηριότητες στα προγράμματα σπουδών των διαφόρων εταίρων σε διακρατικό επίπεδο. Η σύμπραξη αναμένεται να λειτουργήσει ως θεμέλιο για την προώθηση της εκπαίδευσης στην ΚΣ σε όλη την Ευρώπη. Η διεθνοποίηση αυτή των προγραμμάτων ΚΣ αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος το οποίο θα υποστηρίζει τις μαθησιακές ανάγκες διαφορετικής κουλτούρας που έχουν οι διεθνείς φοιτητές.

http://crithinkedu.utad.pt/el/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-crithinkedu/

Από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2018, έξι καθηγητές της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ συμμετείχαν στο σεμινάριο ‘Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην εκπαίδευση για την κριτική σκέψη’, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη (Πανεπιστήμιο Roma Tre, Piazza della Repubblica, 10, 00185 Roma RM). Το σεμινάριο ήταν μια 'εκπαιδευτική' συνάντηση καθηγητών πανεπιστημίων και ερευνητών από 9 ευρωπαϊκές χώρες και θα χρησιμεύσει ως πρότυπο που θα αναπαραχθεί στα ιδρύματα των εταίρων με άλλους πανεπιστημιακούς δασκάλους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεξαγάγουν δραστηριότητες κριτικής σκέψης στα μαθήματά τους. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η καθιέρωση κοινών κριτηρίων αξιολόγησης για την υλοποίηση / ανάπτυξη ανάλογων σεναρίων μετά την ενσωμάτωση των μαθημάτων του σεμιναρίου σε τοπικό επίπεδο.

Δύο από τους καθηγητές του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, η κ. Αικατερίνη Δημητριάδου (Συντονίστρια της ομάδας CRITHINKEDU για το ΠΔΜ), και ο κ. Δημήτριος Πνευματικός, δίδαξαν στο σεμινάριο τα θέματα ‘Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων, δημιουργική σκέψη και οπτικός γραμματισμός’ και ‘Εκπαίδευση σε αξίες και γνώση (VaKE) για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης’ αντίστοιχα. Επίσης, δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό για τα εργαστήρια που ακολούθησαν το σεμινάριο.

 


 

CRITHINKEDU’: an ERASMUS+ Project in the Faculty of Education, Unoversity of Western Macedonia

Funded by the European Commission under the Erasmus+ Programme, the ‘Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula – CRITHINKEDU’ project arises with the background and experience of European Higher Education Institutions, business corporations and Non-Governmental Organisations and their ongoing concern to improve the quality of learning in universities and across different sectors, which converge in a common need on how to better support the development of Critical Thinking (CT) according to labour market needs and social challenges.

CRITHINKEDU creates an opportunity to foster dialogue among relevant actors in a joint industry-university forum, with continuous effort to align learning outcomes with real world challenges. It also allows the implementation of a model of CT teaching and learning activities transnationally in the various partners’ courses. The consortium works as a network to promote CT education around Europe. This internationalization of CT curricula aims to be an effective way of providing an academic environment that supports the diverse cultural learning needs of international students.

The University of Western Macedonia is a partner of the CRITHINKEDU project among 11 Higher Education Institutes from 9 countries. The academic team of UOWM comprises of five academics with different, though collaborative specializations: Educational Studies, Developmental Psychology and New Technologies. Their research focuses on the development of critical thinking skills by student teachers within innovative learning environments, which are related to problems of real life situations.

http://crithinkedu.utad.pt/en/crithinkedu/

During 29th of January to 2nd February 2018, six professors of the Faculty of Education of the UOWM participated in the “Guidelines for quality-assurance criteria in critical thinking education” course in Rome (University of Roma Tre, Piazza della Repubblica, 10, 00185 Roma RM). The course was a 'training' meeting of university teachers and researchers from 9 European countries and will serve as a model to be replicated in the partners' institutions with other peers/colleagues interested to run CT activities in their courses. The expected result is to establish common assessment criteria for the implementation/deployment of scenarios, after the course replication at the local level.

Two professors of the Department of Primary Education, Mrs. Catherine Dimitriadou (Coordinator of the CRITHINKEDU team of the UOWM), and Mr. Dimitris Pnevmatikos, gave lectures on Problem-based learning (PBL) methodology: Methods and strategies of PBL supporting CT development, creative thinking and visual literacy and ‘Using Values and Knowledge Education (VaKE) for Enhancing Critical Thinking’. They also created training material for the workshops that followed the seminar.

 

Παρουσίαση Προγράμματος (Program presentation)

 

logo_2.jpg