Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
……………………………………………………………………………………
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Tμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θητεία έως 31/08/2023.
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 08-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.- 14:00 μ.μ. με βάση την 147084/Ζ1/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021). Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας A.E. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. A.E.).
Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 97 του Ν.4692 (ΦΕΚ 111/τ.Β’/12-06-2020). Αν κανείς από τους υποψηφίους Προέδρους ή Αναπληρωτές Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 09-02-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.- 14:00 μ.μ..
Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.