ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής συνεδρίασαν και διαπίστωσαν ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, εισήγαγαν τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας και το σύστημα « Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» εξήγαγε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, τα οποία έχουν ως ακολούθως:
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων : 8……………………………………………………………………………………..
Ο αριθμός των ψηφισάντων : 8………………………………………………………………………………………………………….
Ο αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψήφων: 8 ……………………………………………………………………………….
Ο αριθμός των λευκών ψήφων: 0……………………………………………………………………………………………………….
Ο αριθμός των ενστάσεων : 0 ……………………………………………………………………………………………………..
Η μοναδική υποψήφια για τη θέση της Προέδρου, Δόμνα Μιχαήλ, Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, έλαβε από τους εκλογείς 8 έγκυρους ψήφους (άρθρο 97, παρ. 3, Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020).

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων : 8……………………………………………………………………………………..
Ο αριθμός των ψηφισάντων : 8………………………………………………………………………………………………………….
Ο αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψήφων: 8……………………………………………………………………………….
Ο αριθμός των λευκών ψήφων: 0……………………………………………………………………………………………………….
Ο αριθμός των ενστάσεων : 0……………………………………………………………………………………………………………..
Ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, Γεώργιος Λάππας, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, έλαβε από τους εκλογείς 8  έγκυρους ψήφους (άρθρο 97, παρ. 3, Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020)

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Η υποψήφια για τη θέση της  Προέδρου, Δόμνα Μιχαήλ, Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, έλαβε από την ομάδα των εκλογέων 8 ψήφους, συνεπώς, εκλέγεται για το αξίωμα της Προέδρου (άρθρο 97, παρ. 3, Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020).

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ο υποψήφιος για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, Γεώργιος Λάππας, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων έλαβε από την ομάδα των εκλογέων 8  ψήφους, συνεπώς, εκλέγεται για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου (άρθρο 97, παρ. 3, Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020).

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος
Πουλακιδάκος Σταμάτης
Γιαννακοπούλου Αναστασία