ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

 

Διάρκεια σπουδών: Δύο (2) εξάμηνα

 

Μαθήματα: θεωρητικά και εργαστηριακά, συμπυκνωμένα και εντατικά,

με σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση», το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Κ.Α.ΕΠ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμήμα Ψυχολογίας της οικείας Σχολής καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη ογδόντα (80) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση» (Φ.Ε.Κ. 4400/6-10-2020, Τ.Β΄) οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο  «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση».

 

Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίζεται σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται σε δύο (2) τμήματα φοιτητών, ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Φλώρινας και ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Κοζάνης. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων ακολουθείται το διδακτικό μοντέλο της «μικτής μάθησης», στο οποίο η διά ζώσης διδασκαλία θα γίνεται για το 65% των μαθημάτων, ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό του 35% τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης που διαθέτει το Ίδρυμα.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.100€, τα οποία θα καταβληθούν σε δύο δόσεις (600€ στην έναρξη του 1ου εξαμήνου και 500€ στην έναρξη του 2ου εξαμήνου).

 

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Α.Ε.Ι. ή T.E.I. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προτίθενται να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής), καθώς και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Επιλεξιμότητα υποψηφίων και κατανομή θέσεων εισακτέων

Επιλέξιμοι είναι οι υποψήφιοι εφόσον, βάσει της εκπαιδευτικής ειδικότητάς τους, συνιστούν τμήμα φοιτητών που αποτελείται από 10 άτομα, κατ’ ελάχιστο, για την παρακολούθηση μαθημάτων που εμπίπτουν στον έναν εκ των δύο ενοποιημένων κλάδων – κατευθύνσεων, δηλ. της Κατεύθυνσης των «ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ή της Κατεύθυνσης των «ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

 

Οι ογδόντα (80) θέσεις εισακτέων του ΔΠΜΣ κατανέμονται, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ (Ε.Δ.Ε.), ως εξής:

 

 • Τριάντα (30) θέσεις εισακτέων στη κατεύθυνση «ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (15 θέσεις στο τμήμα με έδρα την Κοζάνη και 15 θέσεις στο τμήμα με έδρα τη Φλώρινα)
 • Σαράντα δύο (42) θέσεις εισακτέων στην κατεύθυνση «ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (21 θέσεις στο τμήμα με έδρα την Κοζάνη και 21 θέσεις στο τμήμα με έδρα τη Φλώρινα)
 • Για το 10% των εισακτέων (8 θέσεις, 4 θέσεις στο τμήμα με έδρα την Κοζάνη και 4 θέσεις στο τμήμα με έδρα τη Φλώρινα) διεξάγεται κλήρωση από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) μεταξύ των υποψηφίων που – σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ – δεν λαμβάνουν πρόσθετη μοριοδότηση πέραν του πτυχίου τους και της γνώσης μίας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτω των 25 ετών.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εισακτέων για την εφαρμογή της ως άνω κατανομής των θέσεων, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) οι θέσεις των εισακτέων δύνανται να ανακατανεμηθούν μεταξύ των ανωτέρω κατηγοριών.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Τμημάτων της Σ.Κ Α. ΕΠ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι στο ΔΠΜΣ, και μόνο ένας κατ΄ έτος, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 

Η κατάταξη των αιτήσεων των υποψηφίων στις εκπαιδευτικές ειδικότητες των δύο (2) ενοποιημένων κλάδων – κατευθύνσεων γίνεται ως εξής:

 1. Στην κατεύθυνση των «ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» περιλαμβάνονται οι Ειδικότητες Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Αισθητικής Αγωγής, Φυσικής Αγωγής, Υγείας–Πρόνοιας & Ευεξίας.
 • Στη Διδακτική Ειδικότητας των Ανθρωπιστικών Επιστημών εντάσσονται υποψήφιοι των ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ,.
 • Στη Διδακτική Ειδικότητας των Κοινωνικών Επιστημών εντάσσονται υποψήφιοι των ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων: ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ.
 • Στη Διδακτική Ειδικότητας της Αισθητικής Αγωγής εντάσσονται υποψήφιοι των ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων: ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.
 • Στη Διδακτική Ειδικότητας της Φυσικής Αγωγής, Υγείας–Πρόνοιας & Ευεξίας εντάσσονται υποψήφιοι των ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.

 

 1. Στην κατεύθυνση των «ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» περιλαμβάνονται οι Ειδικότητες Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής
 • Στη Διδακτική Ειδικότητας των Φυσικών Επιστημών εντάσσονται υποψήφιοι του ενοποιημένου εκπαιδευτικού κλάδου: ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • Στη Διδακτική Ειδικότητας των Μαθηματικών εντάσσονται υποψήφιοι ενοποιημένου εκπαιδευτικού κλάδου: ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
 • Στη Διδακτική Ειδικότητας Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής εντάσσονται υποψήφιοι των ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων: ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

 

Διάρκεια σπουδών – Προϋποθέσεις για την απονομή Μ.Δ.Σ.

Η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Σ. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου.

 

Μοριοδότηση

Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας που καταθέτει ο/η υποψήφιος/α γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/α

Κριτήρια αξιολόγησης

Συντελεστής

Μέγιστη πίστωση μορίων

1

Βαθμός πτυχίου (στην ειδικότητα της Διδακτικής Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ)

2

20

2

Επαρκής γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας

3 για C2

2 για C1

1 για Β2

 

 

5

 

 

15

3

Δεύτερο πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικό Δίπλωμα

Msc, Διδακτορικό: 5

Δεύτερο πτυχίο: 3

 

3

 

15

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

50

 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Αιτήσεις υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές από 30/08/2021 έως 27/09/2021.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ https://teachedumsc.uowm.gr (σύνδεσμος μενού «ΑΙΤΗΣΗ»)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Με την υποβολή της ηλεκτρονική αίτησης ο υποψήφιος λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβληθείσας αίτησης, την οποία εκτυπώνει, υπογράφει και καταθέτει στη γραμματεία της Κοσμητείας (αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου), ή αποστέλλει ταχυδρομικά (με ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορά), μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών σπουδών
 4. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερου
 5. Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος
 6. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 

Η κατάθεση/αποστολή της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του υποψηφίου, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης

53100 Φλώρινα

με την ένδειξη: για το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών»

 

Σημειώνεται ότι

 • Τα έντυπα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται.
 • Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής/κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας (υπογεγραμμένη αίτηση και συνοδευτικά δικαιολογητικά) στη γραμματεία της Κοσμητείας και όχι η ημερομηνία αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά.
 • Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση:  https://teachedumsc.uowm.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και της Κοσμητείας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραμματειακή Υποστήριξη ΔΠΜΣ

Δημήτριος Λούγκας

Τηλ: +30 23850 54614

e-mail: teachedu@uowm.gr

Γραμματεία Κοσμητείας

Ηλίας Ίνδος

Τηλ: +30 23850 55045

e-mail: teachedu@uowm.gr