Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ορίζουμε
Τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές που θα διεξαχθούν με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» (με βάση την αριθμ. 147084/Ζ1/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021), την 08-02- 2022, ημέρα Τρίτη από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., για τα αξιώματα  του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και για τυχόν επαναληπτικές εκλογές που θα διενεργηθούν την 09-02-2022 ημέρα Τετάρτη, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Η σύνθεση της Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για το Tμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι:

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.  Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος
2.  Πουλακιδάκος Σταμάτης Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
3.  Γιαννακοπούλου Αναστασία Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.  Βρίγκας Μιχάλης Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωματικό Μέλος
2.  Ματσιώλα Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια, Αναπληρωματικό Μέλος
3.  Τριανταφυλλίδου Αμαλία Επίκουρη Καθηγήτρια, Αναπληρωματικό Μέλος