ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3646/01-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΛΖ469Β7Κ-9ΤΨ) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αφού λάβαμε υπόψη μας τις διατάξεις της αριθμ. 147084/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι.-Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

αποφασίζουμε

τον ορισμό της Αναστασίας Γιαννακοπούλου του Ιωάννη, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, ως Διαχειρίστρια της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την Τρίτη, 08-02-2022, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας 09:00 π.μ. και λήξης 14:00 μ.μ.. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθούν επαναληπτικές ψηφοφορίες, αυτές θα πραγματοποιηθούν την επόμενη και μεθεπόμενη ημέρα με ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, όπως παραπάνω.