Οργάνωση - Διοίκηση της Παιδαγωγικής Σχολής

Όργανα διοίκησης της Παιδαγωγικής Σχολής είναι:

  • Η Γενική Συνέλευση της Σχολής
  • Η Κοσμητεία της Σχολής
  • Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής.
Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους/τις Προέδρους των Τμημάτων κι έναν/μία εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών κάθε τμήματος.
Κοσμήτορας είναι ο καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. κ. Χαράλαμπος Λεμονίδης

Αρμοδιότητες της Κοσμητείας

Η Κοσμητεία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία (Ν. 1268/1982 έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3549/2007):

  • Γνωμοδοτεί για το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος, ως προς το σκέλος που αφορά τη Σχολή
  • Εγκρίνει και συντονίζει τα διατμηματικά προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου της Σχολής και συντονίζει τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων
  • Επεξεργάζεται προτάσεις των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων ΔΕΠ και τις υποβάλει στη Διοικούσα Επιτροπή
  • Αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας
Επιτροπές Κοσμητείας

Στο πλαίσιο του συντονισμού του έργου της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι εξής επιτροπές:

1. Επιτροπή Καταστροφής Παλαιού Υλικού
2. Επιτροπή Καθαριότητας, Φύλαξης, Κτιριακών Ζητημάτων και Πετρελαίου
3. Επιτροπή Σίτισης και Κυλικείου
4. Επιτροπή Αισθητικής Αναβάθμισης, Περιβάλλοντος και Συντήρησης Κήπων
5. Επιτροπή Περιοδικού Παιδαγωγικής Σχολής
6. Επιτροπή Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής