Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την διετία 2013-2015

Σας γνωρίζουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίαση της αριθμ. 206/24-5-2013, αφού έλαβε υπόψη:
  1. τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012.
  2. την Φ. 122.1/759/109090/Β2'/18-9-2012 «εγκύκλιο εφαρμογής του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4076/2012»,
  3. το έγγραφο αριθμ. 290/16-5-2013 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής,