Πρόεδρος ΠΤΔΕ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου του ΠΤΔΕ

Σχετ.: α) το υπ' αριθμ. 2731/29-5-2013 έγγραφό μας.
β) την υπ'αριθμ. 330/5-6-2013, αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.