Παρουσίαση Βιβλίου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό
των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης”
 

 

Παρουσίαση Βιβλίου 

“Κύριλλος και Μεθόδιος. Παρακαταθήκες Πολιτισμού”

Επιμέλεια: Κ. Γ. Νιχωρίτης

Αμύνταιο, 13 Μαΐου 2012