ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ) ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
ΠΡΑΞΗ
O ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 1. Την απόφαση του Πρύτανη του ΠΔΜ με αρ. 2900/13-01-2017, για την εκτέλεση καθηκόντων Κοσμήτορα
 2. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΠΔΜ στη συνεδρία με αρ. 32/29-03-2017 για τη διαδικασία ορισμού του εκπροσώπου της Επιτροπής Ερευνών
 3. Την απόφαση του εκτελούντα χρέη Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής με αρ. 394/06-04-201, για την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικού μέλους και αναπληρωτή) της Παιδαγωγικής Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 4. Την απόφαση της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής (συνεδρίαση με αρ. 88/20-04-2017)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Α. Ανακηρύσσουμε ως υποψηφίους για τη θέση του εκπροσώπου της Παιδαγωγικής Σχολής (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) τους παρακάτω Καθηγητές/τριες, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη και νομότυπη αίτηση υποψηφιότητας και διαθέτουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις:
 1. Βαμβακίδου Ιφιγένεια, Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας ΠΤΝ
 2. Ηλιάδου – Τάχου Σοφία, Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας του ΠΤΔΕ
 3. Μπράτιτση Θαρρενό, Αν. Καθηγητή ΠΤΝ
 4. Σπύρτου Άννα, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
Β. Η εκλογή των εκπροσώπων θα γίνει με άμεση και μυστική ψηφοφορία με τη χρήση κάλπης, την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας 10:00 π.μ.  και ώρα λήξης 15:00 μ.μ.. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, τις ίδιες ώρες.
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, τα οποία ορίζονται με τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/06-09-2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους, έως την έναρξη της  εκλογικής διαδικασίας, με γραπτή τους δήλωση στην Εφορευτική Επιτροπή.
Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ορίζεται ως εκπρόσωπος αυτός/ή που έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και αναπληρωτής του/της αυτός/ή που έλαβε τον αμέσως μικρότερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.
Γ. Ορίζουμε ως Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών τους παρακάτω Καθηγητές/τριες της Παιδαγωγικής Σχολής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 1. Τον Καθηγητή του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Λεμονίδη Χαράλαμπο
 2. Τον Καθηγητή του Τμήματος Νηπιαγωγών, κ. Ντίνα Κωνσταντίνο
 3. Την Καθηγήτρια του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κα Παπαδοπούλου Βασιλική
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 1. Την Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κα Δημητριάδου Αικατερίνη
 2. Την Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών, κα Παπαδοπούλου Πηνελόπη, ως αναπληρωματικό μέλος
 3. Τον Επικ. Καθηγητή του του Τμήματος Νηπιαγωγών, κ. Χρήστου Κωνσταντίνο, ως αναπληρωματικό μέλος
Για την ανάδειξη και αναπλήρωση του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των μελών της. Αν η ψηφοφορία επαναληφθεί οι εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την ψηφοφορία και ευθύνεται για την τοποθέτηση της κάλπης και τη διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, μία ημέρα πριν από αυτήν, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Παιδαγωγικής Σχολής. Αν τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.
Δ. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους (Μέλη Γενικής Συνέλευσης της Παιδαγωγικής Σχολής) και β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής το αργότερο τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, για την περίπτωση «α» της επόμενης παραγράφου, και το αργότερο τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, για τις περιπτώσεις «β» και «γ» της επόμενης παραγράφου. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή, και επί αποδοχής τους, αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων ή των αποτελεσμάτων, μέσα στην ίδια προθεσμία.
Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως: α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, β) η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων και γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής και στις ιστοσελίδες των τμημάτων
 
Ο Εκτελών χρέη Κοσμήτορα
της Παιδαγωγικής Σχολής
 
Χαράλαμπος Λεμονίδης
Καθηγητής
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης