ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ) ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ) ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

O ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 99/1993 (ΦΕΚ 46/τ.Α/02-04-1993) για την ίδρυση της Παιδαγωγικής Σχολής
 2. Το Π.Δ. 92/2003 (ΦΕΚ 83/τ.Α/11-04-2003) για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 3. Το Π.Δ. 72/2013 (ΦΕΚ 83/τ.Α/28-05-2003) για την ίδρυση και ανασυγκρότηση Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 4. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/06-09-2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
 5. Τις ειδικότερες διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 8, της παραγράφου 10 του άρθρου 9 και της παραγράφου 17α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/06-09-2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
 6. Το άρθρο 4, παρ. 1-3, της ΥΑ ΚΑ.679/1996
 7. Την απόφαση του Πρύτανη του ΠΔΜ με αρ. 2900/13-01-2017, για την εκτέλεση καθηκόντων Κοσμήτορα
 8. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΠΔΜ (συνεδρίαση με αρ. 32/29-03-2017), για τη διαδικασία ορισμού του εκπροσώπου της Επιτροπής Ερευνών
 9. Το γεγονός ότι το τακτικό μέλος της Παιδαγωγικής Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ, Καθηγητής. κ. Πέτρος Καριώτογλου, συνταξιοδοτήθηκε (λύση υπαλληλικής σχέσης με την Πρυτανική Πράξη με αρ. 2820/09-01-2017)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικού μέλους και αναπληρωτή) της Παιδαγωγικής Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 2. Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας 10:00 π.μ.  και ώρα λήξης 15:00 μ.μ.. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.
 3. Αρμόδια για την εκλογική διαδικασία θα είναι Εφορευτική Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής. Η εκλογή των εκπροσώπων θα γίνει με άμεση και μυστική ψηφοφορία με τη χρήση κάλπης.
 4. Ορίζεται ως χώρος διεξαγωγής των εκλογών η αίθουσα συνεδριάσεων της Παιδαγωγικής Σχολής.
 5. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, τα οποία ορίζονται με τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/06-09-2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά, έως την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 και ώρα 14.30, στη Γραμματεία της Κοσμητείας. Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό, βάσει του οποίου θα τεκμαίρεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ΥΑ ΚΑ 679/96 «..Προκειμένου για ΑΕΙ, τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ τα οποία κατά προτεραιότητα θα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Προκειμένου για Τ.Ε.Ι. τα μέλη της Επιτροπής είναι μέλη Ε.Π., τα οποία κατά προτεραιότητα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Και στις δύο περιπτώσεις τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα που τεκμηριώνεται, από δημοσιεύσεις σε περιοδικά κύρους, βιβλία και μονογραφίες και από αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων και πείρα σε ζητήματα, σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων. Ειδικά για τα Α.Ε.Ι. τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας τα 3 τελευταία χρόνια τουλάχιστον 4 επιστημονικές εργασίες[1]…».

[1] Σημ. η εν λόγω προϋπόθεση μπορεί, με βάση την απόφαση του ΣτΕ (αριθμ. 1050/2003), να συμπεριλαμβάνει και δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

 1. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει με απόφαση της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής, η οποία θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό.
 2. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους, έως την έναρξη της  εκλογικής διαδικασίας, με γραπτή τους δήλωση στην Εφορευτική Επιτροπή.
 3. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής και στις ιστοσελίδες των τμημάτων

Ο Εκτελών χρέη Κοσμήτορα

της Παιδαγωγικής Σχολής

 

Χαράλαμπος Λεμονίδης

Καθηγητής

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Εσωτερική διανομή:

 1. Πρυτανεία
 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 3. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών