Εκλογή Προέδρου του τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας

Π Ρ Α Ξ Η
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου του 4 του Ν. 4076/2012
2. Την Φ. 122.1/759/109090/Β2΄/18-9-2012 «εγκύκλιο εφαρμογής του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4076/2012»
3. Το Π.Δ.92/2003 (ΦΕΚ 83/11-4-2003 τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

 
Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε
Την εκλογή της κ. Ιφιγένειας Βαμβακίδου του Στέργιου με Α.Δ.Τ. Τ 216018, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, στη θέση του Προέδρου του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με διετή θητεία και λήξη αυτής στις 31/8/2015.
 
Ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής
 
Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής