Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την διετία 2013-2015

Σας γνωρίζουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίαση της αριθμ. 206/24-5-2013, αφού έλαβε υπόψη:
  1. τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012.
  2. την Φ. 122.1/759/109090/Β2'/18-9-2012 «εγκύκλιο εφαρμογής του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4076/2012»,
  3. το έγγραφο αριθμ. 290/16-5-2013 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής,
αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και από τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 18η Ιουνίου 2013 με έναρξη ψηφοφορίας 10:00 π.μ. και λήξη στις 15:00 μ.μ. και σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών του εκλεκτορικού σώματος ή εάν υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 19η Ιουνίου 2013 κατά τις ίδιες ώρες, στο ίδιο εκλογικό Τμήμα και με την ίδια εφορευτική Επιτροπή.
Σημειώνουμε, ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, έχουν μόνο οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή οι Αναπληρωτές Καθηγητές (εκτός αυτών που τελούν υπό αναστολή καθηκόντων).
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται, με αίτηση των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία της Κομητείας της Παιδαγωγικής Σχολής μέχρι την Τρίτη 11-6-2013 και μέχρι ώρα 14.00.