Συνοπτική κατάσταση συμμετοχών σε θεματικά εργαστήρια