ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. , Ε.T.Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  Ε.ΔΙ.Π. , Ε.T.Ε.Π. 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. Ε.T.Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. Ε.T.Ε.Π.
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Pages