ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 433/14-07-2020 (ΑΔΑ: 6Β1Ζ469Β7Κ-Υ55) απόφαση της Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, αφού λάβαμε υπόψη μας τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 432/14-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ9Θ469Β7Κ-32Χ) απόφαση της Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, αφού λάβαμε υπόψη μας τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ.

Pages