Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 70/2019). Αν και νεοσύστατο, η ακαδημαϊκή του ταυτότητα μπορεί να αναζητηθεί σε μια μακρόχρονη πορεία που ξεκινά από την ίδρυση του πρώτου Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Ελλάδα στην Καστοριά και άφησε ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. Με εδραιωμένη θέση στον τομέα της Επικοινωνίας, το Τμήμα εξελίσσονταν θεραπεύοντας την πολυπλοκότητα και τις συνεχείς προκλήσεις της Επικοινωνίας.
Εντάσσοντας το 2013 στην ονομασία του το αντικείμενο των Ψηφιακών Μέσων, χωρίς αλλαγή του
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, ενίσχυσε τις σπουδές στο Τμήμα με την διάσταση των Ψηφιακών Μέσων αναδεικνύοντας την σημασία των εξελίξεων των νέων μέσων και του ρόλου τους στην επιστήμη της Επικοινωνίας.
Το 2010 το Τμήμα περιλαμβάνεται στα χρονικά πρώτα 25 Τμήματα τα οποία περνούν την διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ και τα κύρια πορίσματα της αξιολόγησης αναφέρουν :

• Πρόγραμμα σπουδών εφάμιλλο αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
• Υψηλή απορρόφηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας ακόμη και πριν από την λήψη του πτυχίου.
• Υψηλό ερευνητικό επίπεδο και ενσωμάτωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο περιεχόμενο του
προγράμματος σπουδών.
Η εξωτερική αξιολόγηση έδωσε την δυνατότητα στο Τμήμα να προχωρήσει στην σχεδίαση και οργάνωση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Μάστερ στις Δημόσιες Σχέσεις και το Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες», το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
Το Τμήμα για πολλά έτη περιλαμβάνονταν μεταξύ των ελκυστικότερων Τμημάτων της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με βάση τον αριθμό δηλώσεων υποψηφίων στο Μηχανογραφικό. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι στα αποτελέσματα των Πανελλαδικών του 2017 το Τμήμα κατατάσσεται στην 2η θέση μεταξύ όλων των Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αριθμό δηλώσεων στο Μηχανογραφικό. Συγκεκριμένα στις Πανελλαδικές του 2017 δήλωσαν το Τμήμα στο μηχανογραφικό 13300 υποψήφιοι, ενώ διαχρονικά το Τμήμα βρίσκεται με μεγάλη συχνότητα μεταξύ των 30 πρώτων τμημάτων σε αριθμό δηλώσεων υποψηφίων.
Το 2017 ιδρύεται και λειτουργεί στο Τμήμα το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής
Επικοινωνίας (ΦΕΚ 459/16-2-2017). Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπόνηση έρευνας και έργων
ανάπτυξης καθώς και η εξυπηρέτηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στο χώρο των Ψηφιακών Μέσων και της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Στο σύντομο χρόνο λειτουργίας του, το Εργαστήριο έχει διαγράψει σημαντικό έργο με εξωστρέφεια και συνεργασίες με σημαντικούς φορείς της χώρας μας, όπωςτο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, επιδεικνύει έμπρακτα τον ερευνητικό του προσανατολισμό με την υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο την αξιοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης και τεχνογνωσίας στην επιχειρηματική πρακτική και την καινοτομία καθώς στην υλοποίηση νέων ερευνητικών προκλήσεων.
Το 2018 ξεκίνησε νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα».
Με τον Ν.4610/2019 ιδρύεται στην Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών το Τμήμα
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στο οποίο εντάσσεται η ακαδημαϊκή κοινότητα, ο εξοπλισμός και το εργαστήριο του πρώην Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας συνδέοντας έτσι μια πετυχημένη διαχρονική πορεία στον χώρο της επιστήμης της Επικοινωνίας που ξεκίνησε από το 1999, με μια νέα δυναμική που προσδίδει στις σπουδές Επικοινωνίας η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.