ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. Ε.T.Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. Ε.T.Ε.Π.
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 & άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
 2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι, και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017).
 3. Την τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄ 3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 ( Α΄ 114). 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη:
 1. Από την κατηγορία των μελών Ε.Ε.Π.
α) ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, για τη Γενική Συνέλευση της Παιδαγωγικής Σχολής και
β) ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής
 1. Από την κατηγορία των μελών Ε.ΔΙ.Π.
α) ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, για τη Γενική Συνέλευση της Παιδαγωγικής Σχολής και
β) ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής
 1. Από την κατηγορία των μελών Ε.Τ.Ε.Π.
α) ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, για τη Γενική Συνέλευση της Παιδαγωγικής Σχολής και
β) ενός (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής
 
Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω κατηγοριών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για διετή θητεία, από 01/12/2017 έως 30/11/2019, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρες ψηφοφορίας από 09:00 μέχρι 12:00, στις παρακάτω αίθουσες του κτιρίου διοίκησης της Παιδαγωγικής Σχολής:
 1. Για την κατηγορία των μελών Ε.Ε.Π, στην αίθουσα με αρ. 310 (2ος όροφος κτιρίου διοίκησης)
 2. Για την κατηγορία των μελών Ε.ΔΙ.Π., στην αίθουσα με αρ. 302 (2ος όροφος κτιρίου διοίκησης)
 3. Για την κατηγορία των μελών Ε.Τ.Ε.Π., στην αίθουσα με αρ. 316 (2ος όροφος κτιρίου διοίκησης)
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, στους ίδιους χώρους και ώρες ψηφοφορίας.
 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχουν τριμελείς Εφορευτικές  Επιτροπές, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίες συγκροτούνται ανά κατηγορία προσωπικού με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017. Αν τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού δεν επαρκούν για τη συγκρότηση των ανωτέρω Εφορευτικών Επιτροπών, αυτές συμπληρώνονται από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος, άλλως από μέλη άλλης κατηγορίας προσωπικού και διοικητικούς υπαλλήλους.
Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στην αντίστοιχη Εφορευτική Επιτροπή, δια μέσω της γραμματείας της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής, στην οποία και πρωτοκολλώνται.
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα.
 
Α. Υποψηφιότητες
Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών  Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, υποβάλλονται έως και την 21η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στη γραμματεία της Παιδαγωγικής Σχολής.
 • Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
 • Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  
 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (συνημμένα)
Β. Εκλογικό Σώμα
 1. Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. της Παιδαγωγικής Σχολής και των τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών
 2. Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π αποτελείται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. της Παιδαγωγικής Σχολής και των τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών
 3. Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Παιδαγωγικής Σχολής και των τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών.
 
Η παρούσα Προκήρυξη – Πρόσκληση, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Παιδαγωγικής Σχολής και των τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερομένους.
 
 
Φλώρινα, 15/11/2017
Εκτελών χρέη Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής
 
Χαράλαμπος Λεμονίδης
Καθηγητής
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης