ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. , Ε.T.Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  Ε.ΔΙ.Π. , Ε.T.Ε.Π. 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
2.    Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι, και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017).
3.    Την τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄ 3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 ( Α΄ 114).  
Αποφασίζει
 
Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη, 
1.    ενός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τον αναπληρωτή του, για θητεία ενός (1) έτους, από 01/12/2017 έως 30/11/2018,
2.    ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τον αναπληρωτή του, για θητεία ενός (1) έτους, από 01/12/2017 έως 30/11/2018.
 
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 28η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 13:00 έως 16:00 στις παρακάτω αίθουσες:
1.Για την κατηγορία των μελών Ε.ΔΙ.Π, στην αίθουσα με αρ.302 (2ος όροφος κτιρίου διοίκησης)
2.Για την κατηγορία των μελών Ε.Τ.Ε.Π., στην αίθουσα 316 (2ος όροφος κτιρίου διοίκησης)
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 29 η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη  από ώρα 13:00 έως 16:00 στους ίδιους χώρους.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχουν τριμελείς Εφορευτικές  Επιτροπές ανά κατηγορία προσωπικού, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι Τρίτη  21 Νοεμβρίου 2017, και αποτελείται από μέλη των Διοικητικών Υπάλληλων, Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στην αντίστοιχη Εφορευτική Επιτροπή, του Τμήματος  και πρωτοκολλούνται. 
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής.
Α.Υποψηφιότητες
Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών  Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε του Π.Δ.Μ., υποβάλλονται έως και την 21η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. 
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  
1.    Αίτηση Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη  Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε του Π.Δ.Μ.
Β. Εκλογικό Σώμα
1.    Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π στη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του  ΠΔΜ  αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.ΔΙ.Π. του Π.Τ.Δ.Ε.
2.    Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε.
Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και της Υπουργικής Απόφασης  153348/Ζ1/15-9-17 και της Υπουργικής Απόφασης  Β. Προτ.191014/Ζ1/13-11-2017.
 
Ο
Πρόεδρος του Τμήματος 
Καθηγητής Χαράλαμπος Λεμονίδης