ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  Ε.ΔΙ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  Ε.ΔΙ.Π.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Η Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21,  παρ. 1 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
2.    Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι, και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017).
3.    Την τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄ 3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 ( Α΄ 114).  
Αποφασίζει
 
Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη, 
1.    ενός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, με τον αναπληρωτή του, για ετήσια θητεία, από 01/12/2017 έως 30/11/2018,
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 28η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00 έως 16:00 στην αίθουσα με αρ. 302 (2ος όροφος κτιρίου διοίκησης Παιδαγωγικής Σχολής)
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 29η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη από ώρα 13:00 έως 16:00 στους ίδιους χώρους.
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχουν τριμελείς Εφορευτικές  Επιτροπές ανά κατηγορία προσωπικού, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017, και αποτελείται από μέλη των Διοικητικών Υπάλληλων, Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών  και πρωτοκολλούνται. 
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής.
 
Α.Υποψηφιότητες
Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών  Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Π.Τ.Ν υποβάλλονται έως και την 21η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  
1.    Αίτηση Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη  Συνέλευση του Π.Τ.Ν./ Π.Δ.Μ
Β. Εκλογικό Σώμα
1.    Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π στη Συνέλευση του Π.Τ.Ν./ ΠΔΜ αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.ΔΙ.Π. του Π.Τ.Ν./Π.Δ.Μ.
Η παρούσα Προκήρυξη - Πρόσκληση να δημοσιευτεί, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων ενδιαφερόμενων καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Ν/Π.Δ.Μ.
Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και της Υπουργικής Απόφασης  153348/Ζ1/15-9-17 και της Υπουργικής Απόφασης  Β. Προτ.191014/Ζ1/13-11-2017.
Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καθηγήτρια ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ