Εκλογή Προέδρου του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας

Π Ρ Α Ξ Η
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου του 4 του Ν. 4076/2012
2. Την Φ. 122.1/759/109090/Β2΄/18-9-2012 «εγκύκλιο εφαρμογής του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4076/2012»
3. Το Π.Δ.92/2003 (ΦΕΚ 83/11-4-2003 τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

 
Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε
Την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. ΑΒ 350735, Καθηγητή, στη θέση του Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με διετή θητεία και λήξη αυτής στις 31/8/2015.
 
Ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής
 
Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής