ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Στη Φλώρινα, σήμερα ημέρα Πέμπτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 μ.μ., συγκεντρώθηκαν, στην αίθουσα με αρ. 316 της Παιδαγωγικής Σχολής (κτίριο διοίκησης, 2ος όροφος), τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση με αρ. 149/01-11-2017 του Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, για την καταμέτρηση των ψήφων και τη σύνταξη του πρακτικού αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.
 
Για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης υπήρξε μία μοναδική υποψηφιότητα, του Καθηγητής 1ης βαθμίδας του ΠΤΔΕ, Λεμονίδη Χαράλαμπου.
 
Η ψηφοφορία διεξήχθη ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής από 09:00 π.μ. έως 16:00 π.μ., με βάση τον από 16/10/2017 εγκεκριμένο εκλογικό κατάλογο. Στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας (αίθουσα με αρ. 316, 2ος όροφος κτιρίου διοίκησης), τοποθετήθηκε σφραγισμένη κάλπη και οι εκλογικοί φάκελοι σφραγίστηκαν και μονογράφησαν, κατά την παράδοσή τους στον εκλογέα, από την Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 
Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.
 
Με τη λήξη της ψηφοφορίας (ώρα 16:00), έκλεισαν οι πόρτες του εκλογικού κέντρου, αποσφραγίστηκε η κάλπη και αριθμήθηκαν, με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών, οι φάκελοι των δύο ομάδων εκλεκτόρων (λευκό και γαλάζιο χρώμα). Στη συνέχεια ανοίχθηκαν οι φάκελοι, ανά χρώμα, και αριθμήθηκαν ενιαία τα ψηφοδέλτια κάθε ομάδας εκλεκτόρων με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών, ελέγχθηκε η εγκυρότητά τους και μονογράφησαν από την Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
21
ΑΡΙΘΜΟΣ (Σ) ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
19
ΑΡΙΘΜΟΣ (Γ) ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
2
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ
19
ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
17
ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
2
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
-
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
-
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
-
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
-
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
15
ΑΡΙΘΜΟΣ (Α) ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
13
ΑΡΙΘΜΟΣ (Β) ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΤΥΧΑΙΑ
-
 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΦΗΨΟΔΕΛΤΙΩΝ ΕΛΑΒΑΝ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ Α
(ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ Β
(ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13
2
 
Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, γίνεται με την εφαρμογή του ισχύοντος αλγορίθμου Ψ = Α + (Σ*Β*0,2)/Γ (άρθρο 15, παρ. 3β του Ν. 4485/2017 και άρθρο 6, παρ. 6 της Υ.Α. αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017.
Ειδικότερα:
Άρθρο 15, παρ. 3β του Ν. 4485/2017
β) Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επιμέρους συνόλων:
αα) των έγκυρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο και
ββ) των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των έγκυρων ψήφων των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.
Αν από το παραπάνω άθροισμα των έγκυρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού.
Άρθρο 6, παρ. 6 της Υ.Α. αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017
Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, νοείται ως: Ψ: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος, Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων, Σ: το σύνολο των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (ήτοι των μελών Δ.Ε.Π.), Β: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων, Γ: το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (σε περίπτωση εκλογής Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος, ενώ σε περίπτωση εκλογής Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής ή Τμήματος, αντίστοιχα).
 
Με την εφαρμογή του ανωτέρω αλγόριθμου υπολογισμού ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. Λεμονίδης Χαράλαμπος ισούται με:
 
Ψ = 13 + (19*2*0,2)/2 = 16,8
Εφαρμόζοντας την παραπάνω αναγραφόμενη διαδικασία στρογγυλοποίησης, ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. Λεμονίδης Χαράλαμπος, ανέρχεται σε 17.
 
Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο Καθηγητής 1ης βαθμίδας του ΠΤΔΕ, κ. Λεμονίδης Χαράλαμπος, ο οποίος έλαβε 17 ψήφους, αριθμό μεγαλύτερο του ενός τρίτου (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (13/3=4,33=4 ψήφοι), προϋπόθεση που θέτουν οι ισχύουσες διατάξεις για μοναδικό υποψήφιο, εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το διάστημα από 01/12/2017 μέχρι 30/11/2019.
 
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
 
ΣΠΥΡΤΟΥ ΑΝΝΑ
Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επικ. Καθηγητής ΠΤΔΕ
 
ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λέκτορας ΠΤΔΕ