ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Στη Φλώρινα, σήμερα ημέρα Πέμπτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 μ.μ., συγκεντρώθηκαν, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παιδαγωγικής Σχολής (κτίριο διοίκησης, 2ος όροφος), τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση με αρ. 150/01-11-2017 του Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, για την καταμέτρηση των ψήφων και τη σύνταξη του πρακτικού αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.
 
Για τη θέση του Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής υπήρξε, μετά την έγγραφη παραίτηση της κας Ηλιάδου - Τάχου Σοφίας (έγγραφο με αρ. πρωτ. 2558/06-11-2017), μία μοναδική υποψηφιότητα, της Καθηγήτριας 1ης βαθμίδας του ΠΤΔΕ, Δημητριάδου Αικατερίνης.
 
Η ψηφοφορία διεξήχθη ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής από 09:00 π.μ. έως 16:00 π.μ., με βάση τον από 16/10/2017 εγκεκριμένο εκλογικό κατάλογο. Στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας (αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος κτιρίου διοίκησης), τοποθετήθηκε σφραγισμένη κάλπη και οι εκλογικοί φάκελοι σφραγίστηκαν και μονογράφησαν, κατά την παράδοσή τους στον εκλογέα, από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 
Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.
 
Με τη λήξη της ψηφοφορίας (ώρα 16:00), έκλεισαν οι πόρτες του εκλογικού κέντρου, αποσφραγίστηκε η κάλπη και αριθμήθηκαν, με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών, οι φάκελοι των δύο ομάδων εκλεκτόρων (λευκό και γαλάζιο χρώμα). Στη συνέχεια ανοίχθηκαν οι φάκελοι, ανά χρώμα, και αριθμήθηκαν ενιαία τα ψηφοδέλτια κάθε ομάδας εκλεκτόρων με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών, ελέγχθηκε η εγκυρότητά τους και μονογράφησαν από τον πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
48
ΑΡΙΘΜΟΣ (Σ) ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
38
ΑΡΙΘΜΟΣ (Γ) ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
10
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ
45
ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
35
ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
10
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
10
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
4
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
1
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
29
ΑΡΙΘΜΟΣ (Α) ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
24
ΑΡΙΘΜΟΣ (Β) ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΤΥΧΑΙΑ
-
 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΦΗΨΟΔΕΛΤΙΩΝ ΕΛΑΒΑΝ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ Α
(ΜΕΛΗ ΔΕΠ)
ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ Β
(ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
24
5
 
Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων για την εκλογή Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, γίνεται με την εφαρμογή του ισχύοντος αλγορίθμου Ψ = Α + (Σ*Β*0,2)/Γ (άρθρο 15, παρ. 3β του Ν. 4485/2017 και άρθρο 6, παρ. 6 της Υ.Α. αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017.
Ειδικότερα:
Άρθρο 15, παρ. 3β του Ν. 4485/2017
β) Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επιμέρους συνόλων:
αα) των έγκυρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο και
ββ) των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των έγκυρων ψήφων των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.
Αν από το παραπάνω άθροισμα των έγκυρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού.
Άρθρο 6, παρ. 6 της Υ.Α. αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017
Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, νοείται ως: Ψ: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος, Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων, Σ: το σύνολο των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (ήτοι των μελών Δ.Ε.Π.), Β: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων, Γ: το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (σε περίπτωση εκλογής Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος, ενώ σε περίπτωση εκλογής Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής ή Τμήματος, αντίστοιχα).
 
Με την εφαρμογή του ανωτέρω αλγόριθμου υπολογισμού ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε η κα Δημητριάδου Αικατερίνη ισούται με:
 
Ψ = 24 + (38*5*0,2)/10 = 27,8
Εφαρμόζοντας την παραπάνω αναγραφόμενη διαδικασία στρογγυλοποίησης, ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε η κα Δημητριάδου Αικατερίνη, ανέρχεται σε 28.
 
Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας του ΠΤΔΕ, κα Δημητριάδου Αικατερίνη, η οποία έλαβε 28 ψήφους, αριθμό μεγαλύτερο του ενός τρίτου (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (24/3=8 ψήφοι), προϋπόθεση που θέτουν οι ισχύουσες διατάξεις για μοναδικό υποψήφιο, εκλέγεται Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής για το διάστημα από 01/12/2017 μέχρι 30/11/2020.
 
 
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
 
ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καθηγητής 1ης βαθμίδας ΠΤΝ
 
ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Καθηγητής 1ης βαθμίδας ΠΤΔΕ
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας ΠΤΔΕ
 
ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αν. Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας ΠΤΝ
 
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Αν. Καθηγητής ΠΤΝ