ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
 
Στη Φλώρινα, σήμερα, ημέρα πέμπτη 2 Νοέμβριου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νηπιαγωγών, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση με αρ. 148/01-11-2017 του κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, με σκοπό την ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νηπιαγωγών. Στην Εφορευτική Επιτροπή παραδόθηκαν από τον κ. Ίνδο Ηλία, γραμματέα της Παιδαγωγικής Σχολής, τρεις (3) αιτήσεις υποψήφιων για την εκλογή Προέδρου (2 αιτήσεις) και αναπληρωτή Προέδρου (1 αίτηση) του Τμήματος Νηπιαγωγών. 
Τα μέλη της Επιτροπής αφού συμβουλεύτηκαν τις παρακάτω σχετικές διατάξεις:
Ν.4485/2017, Άρθρο 23, Πρόεδρος Τμήματος
1. α) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
και διαπίστωσαν πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, ενώ δε συντρέχουν, για κανέναν από τους υποψηφίους, κωλύματα εκλογιμότητας, αποφάσισαν ομόφωνα:
Α. Την ανακήρυξη ως υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Νηπιαγωγών τις:
1.    Τριαντάρη Σωτηρία, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ (αρ. πρωτ. 2234/23-10-2017)
2.    Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ (αρ. πρωτ. 2395/30-10-2017)

Β. Την ανακήρυξη ως υποψήφιας για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νηπιαγωγών την:
1.    Μιχαήλ Δόμνα, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ (αρ. πρωτ. 2437/31-10-2017)
Γ. Για την εκλογή θα χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί, μεγέθους Α5
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. - 16:00 μ.μ., στην Αίθουσα με αριθμ. 302 της Παιδαγωγικής Σχολής (κτίριο διοίκησης, 2ος όροφος). Σε περίπτωση που απαιτηθεί επαναληπτική εκλογή θα διεξαχθεί την επομένη ημέρα, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, στον ίδιο χώρο και ώρα.

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
 
ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας     
 
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ
Αν. Καθηγητής    
 
ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αν. Καθηγήτρια