ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
Στη Φλώρινα, σήμερα, ημέρα Παρασκευή 3 Νοέμβριου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ., συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση με αρ. 150/01-11-2017 του Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, με σκοπό την ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα.
Στην Εφορευτική Επιτροπή παραδόθηκαν από τον κ. Ίνδο Ηλία, γραμματέα της Παιδαγωγικής Σχολής, δύο (2) αιτήσεις υποψήφιων για την εκλογή Κοσμήτορα. Η Επιτροπή οφείλει να επισημάνει πως έχει λάβει γνώση της παραίτησης, με ηλεκτρονικό μήνυμα, της κας Ηλιάδου – Τάχου Σοφίας από την υποψηφιότητά της, αλλά μέχρι την παραλαβή της έγγραφης και πρωτοκολλημένης δήλωσης παραίτησής της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και ειδικότερα την ΥΑ με Αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ.Β, 15/09/2017) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. … κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», Άρθρο 2, Υποβολή υποψηφιοτήτων - Ανακήρυξη υποψηφίων - Εκλογικοί κατάλογοι  «Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους», οφείλει να προχωρήσει στην εξέταση της υποψηφιότητάς της.
Τα μέλη της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ΥΑ 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ.Β, 15/09/2017) και αφού συμβουλεύτηκαν τις παρακάτω σχετικές διατάξεις:
Ν.4485/2017, Άρθρο 19, Κοσμήτορας
1. α) Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.
διαπίστωσαν πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, ενώ δε συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας, για καμία από τις υποψήφιες, και αποφάσισαν ομόφωνα:
Α. Την ανακήρυξη ως υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής τις:
1.    Δημητριάδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας του ΠΤΔΕ (αρ. πρωτ. 2396/30-10-2017)
2.    Ηλιάδου – Τάχου Σοφία, Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας του ΠΤΔΕ (αρ. πρωτ. 2430/31-10-2017)

Β. Για την εκλογή θα χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί, μεγέθους Α5
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. - 16:00 μ.μ., στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Παιδαγωγικής Σχολής (κτίριο διοίκησης, 2ος όροφος). Σε περίπτωση που απαιτηθεί επαναληπτική εκλογή θα διεξαχθεί την επομένη ημέρα, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, στον ίδιο χώρο και ώρα.
 
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
 
ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καθηγητής 1ης βαθμίδας ΠΤΝ
 
ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Καθηγητής 1ης βαθμίδας ΠΤΔΕ
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας ΠΤΔΕ
 
ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αν. Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας ΠΤΝ
 
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Αν. Καθηγητής ΠΤΝ